ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ ၾသဝါဒမ်ား

  • Mock Slide
  • Mock Slide
  • Mock Slide

နားလည္လြယ္ေသာ စာတိုမ်ား

ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ ၾသဝါဒမ်ား ကို ၾကည္ညိဳေလးစား ရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ ေဟာၾကားထားေသာ တရားမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ ဓမၼအသစ္မ်ား

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဓမၼစာမ်ားကို ေန႔စဥ္ အသစ္အသစ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Application ယူရန္

ဗုဒၶ application ကို ဒီမွာယူပါ။

  • Download App
  • Download App
  • Download App

ႏွစ္သက္ရာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္း

မိမိႏွစ္သက္ရာ ဓမၼစာမ်ားကို သိမ္းဆည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ Facebook တြင္လည္း မွ်ေဝႏိုင္ပါတယ္။

  • “တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။”
  • “ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ application တစ္ခုပါ။”
  • “ဓမၼစာမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အသစ္ အသစ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”